En bro mellem særligt sårbare unge og en lys fremtid

En bro mellem særligt sårbare unge og en lys fremtid

Photo by Tory Hallenburg on Unsplash

Unge mennesker i alderen 14-23 år gennemgår en afgørende fase i deres liv, hvor de står over for en række udfordringer og forandringer. Dette er en tid, hvor de skal finde deres identitet, træffe vigtige beslutninger om uddannelse og karriere, og håndtere presset fra skole og sociale relationer. Desværre er det også en periode, hvor nogle unge oplever mistrivsel, skolevægring og misbrug. For at støtte disse unge i at overvinde deres udfordringer og trives, spiller behandlingstilbud som Hjulsøgård UNG en afgørende rolle. Hjulsøgård UNG har fokus på at anvendelsen af Barnets Lov §2 og §33 for at hjælpe unge i denne målgruppe. 

Grundlæggende rettigheder for den unge
Barnets Lov §2 fastslår, at barnets tarv skal komme i første række i alle beslutninger, der vedrører barnet. Dette inkluderer at sikre, at barnet trives og udvikler sig optimalt. Barnets Lov §33 fokuserer på barnets ret til beskyttelse og støtte, når det har behov for det. Sammen udgør disse to paragraffer et solidt fundament for at prioritere og beskytte unges velvære.

Hjulsøgård UNG: En innovativ tilgang
Hjulsøgård UNG er en organisation, der har forpligtet sig til at hjælpe særligt sårbare og socialt udsatte unge i mistrivsel og misbrug. Vi har gennem 40 år udviklet innovative metoder og tilgange, der nu, i overensstemmelse med Barnets Lov §2 og §33, er tilpasset til at støtte disse unge og hjælpe dem med at trives.

Individuel støtte og rådgivning
Hjulsøgård UNG tilbyder individuel støtte og rådgivning til de unge. Dette inkluderer at opbygge en tillidsfuld relation, hvor de unge føler sig hørt og forstået. Vi samarbejder med den unge for at identificere behov og mål og udvikler en skræddersyet plan for at hjælpe dem med at opnå trivsel og succes.

Inkluderende fællesskaber og aktiviteter
Hos Hjulsøgård UNG har vi ligeledes fokus på at skabe inkluderende fællesskaber og tilbyder en række aktiviteter, der giver de unge mulighed for at udvikle sociale relationer og færdigheder. Dette hjælper med at bekæmpe isolationsfølelse og fremmer positiv udvikling.

Samarbejde med lokale ressourcer
Hjulsøgård UNG samarbejder tæt med lokale ressourcer, herunder uddannelsesinstitutioner, sundhedspersonale og sociale tjenester. Dette sikrer, at de unge har adgang til den nødvendige ekspertise og støtte, de har brug for.

Vigtigheden af vores fokus på Barnets Lov
Hjulsøgård UNGs tilgang til at hjælpe særligt sårbare og socialt udsatte unge i mistrivsel og misbrug er i overensstemmelse med Barnets Lov §2 og §33. Det er afgørende at prioritere disse unge og sikre, at deres rettigheder og behov respekteres. Når unge får den nødvendige støtte og hjælp, kan de overvinde deres udfordringer og trives i deres liv.

Mistrivsel, skolevægring og misbrug er alvorlige problemer, der kan have langvarige konsekvenser for unges liv. Hjulsøgård UNG spiller en afgørende rolle i at støtte disse unge og hjælpe dem med at finde vej ud af deres udfordringer. Ved at fokusere på Barnets Lov §2 og §33 sikrer vi, at de unge prioriteres, og at deres rettigheder respekteres. Dette er afgørende for at skabe en positiv fremtid for disse unge og for samfundet som helhed.

FAKTA OM BARNETS LOV

§2

Barnets Lov §2 er en del af den danske lovgivning og udgør en central retlig bestemmelse, der beskæftiger sig med børns rettigheder og tarv. Paragraffen fastslår, at barnets tarv skal komme i første række i alle beslutninger og handlinger, der vedrører barnet. Dette gælder for både myndigheder, institutioner, fagpersoner og forældre.

 Barnets tarv refererer til det, der bedst tjener barnets interesser, behov og velbefindende. Når man træffer beslutninger eller handlinger i forhold til et barn, skal man altid overveje, hvad der er bedst for barnet, og dette skal veje tungere end andre hensyn, som f.eks. økonomiske eller praktiske hensyn.

Det er vigtigt at forstå, at Barnets Lov §2 ikke kun handler om at beskytte børn mod skadelige forhold, men også om at fremme deres positive udvikling og trivsel. Det betyder, at myndigheder og ansvarlige voksne har en forpligtelse til at handle i overensstemmelse med barnets tarv og arbejde for at opfylde børns grundlæggende rettigheder, herunder retten til sundhed, uddannelse, beskyttelse og deltagelse.

Barnets Lov §2 er en central del af børns rettigheder i Danmark og fungerer som en vejledning og retlig ramme for beslutningstagning og handlinger, der involverer børn. Det er en vigtig bestemmelse, der sikrer, at børns behov og tarv prioriteres og respekteres i alle aspekter af deres liv.

§33

33 fokuserer på børns rettigheder og beskyttelse. Denne paragraf handler om barnets ret til beskyttelse og støtte, når barnet har behov for det. Barnets Lov §33 er afgørende for at sikre, at børn modtager den nødvendige hjælp og beskyttelse, hvis de er i en sårbar eller udsat situation.

Når vi taler om Barnets Lov §33, refererer beskyttelse til at forhindre eller afhjælpe enhver form for fare, misbrug, svigt eller forsømmelse, som et barn kan blive udsat for. Det betyder, at myndigheder og ansvarlige voksne har en juridisk forpligtelse til at træffe passende foranstaltninger for at sikre barnets fysiske og psykiske sikkerhed og trivsel.

Støtte, som nævnt i paragraffen, refererer til at give børn den nødvendige hjælp, omsorg og ressourcer for at hjælpe dem med at håndtere eventuelle udfordringer, de måtte stå over for. Dette kan omfatte støtte i form af sociale tjenester, psykologisk rådgivning, sundhedspleje, undervisning eller andre relevante tjenester, der hjælper barnet med at udvikle sig og trives.

Barnets Lov §33 er i overensstemmelse med FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, der fastslår, at alle børn har ret til beskyttelse og støtte for at sikre deres velbefindende. Det er en central bestemmelse i den danske lovgivning, der understreger samfundets ansvar for at beskytte og fremme børns rettigheder og tarv.

I praksis betyder Barnets Lov §33, at hvis der er bekymringer for et barns trivsel eller sikkerhed, skal de relevante myndigheder træffe passende foranstaltninger for at beskytte barnet og yde støtte efter behov. Dette kan omfatte indgriben fra sociale myndigheder, rådgivning og støtte til familien, midlertidig omsorg uden for hjemmet eller andre tiltag, der sikrer barnets tarv og beskyttelse.

Vil du vide mere?

Er der ledige pladser på UNG?
Vil du besøge os eller høre om vores behandling?

RING: +45 7550 1313