Social psykiatrisk opholdssted

Hjulsøgård UNG’s
mentaliserings-baseret forløb

-for unge mellem 14 og 23 år

Fase 01

I SIKKERHED

Den første fase er en indslusende fase, hvor den unge vænner sig til at være i behandling.

For både den unge og familien er indskrivningen kulminationen på en
periode med stress, angst, konflikter og magtesløshed.

Læs mere

Derfor er det indledende fokus på at skabe sikkerhed for den unge, et afgørende for muligheden for at indgå i behandling.

DET ER VORES OPGAVE AT:
- Tilbyde trygge rammer og relationer
- Hjælpe med at indrette værelse
- Hjælpe den unge med sunde rutiner
- Arbejde med søvnrytme, dagsrutiner
- Hjælpe med personlig hygiejne
- Hjælpe med at forstå ammer og regler
- Planlægge maddag, vaskedag mv.

DEN UNGES FOKUS:
- Øve sig i at søge hjælp hos os
- At få skabt nogle trygge rutiner
- At lære husets rammer at kende og forsøge at indgå i dem

I FASE 1 er fokus på at skabe sikkerhed og sikre den unges ret til beskyttelse og omsorg. Det betyder at den unge i første fase skærmes mod sit tidligere misbrugsliv.

DETTE GØRES VED AT:
- Alle personlige genstande gennemgås ved ankomst og misbrugsrelateret tøj og genstande sorteres fra
- Den unge har ikke internetadgang i køkkenet
- Den unges adgang til SIM-kort begrænses til 2 timer hver dag
- Den unge har ikke penge og hævekort på sig
- Uden for huset færdes den unge altid sammen med personale

Fase 02

DEN INDRE VERDEN

Sikkerhed med trygge relationer, gode rutiner og forudsigelighed er fortsat i fokus I FASE 2, samtidig med at arbejdet med den unges indre verden påbegyndes.

 Den unge hjælpes her igennem mentaliserende samspil samt i terapi
til at udvikle sin forståelse for sig selv og andre.

Læs mere

Der er fokus på at den unge opbygger evner til at registrere, kategorisere, italesætte og regulere egne følelser samt opnår en forståelse for egen adfærd.

Den unge har i denne fase fortsat et stort behov for støtte fra medarbejderne og guides i sin selvudforskning og
nysgerrighed på nye muligheder.

DET ER VORES OPGAVE AT:
- At fastholde tryghed og relationer
- Støtte i bevægelse fra ambivalens til beslutning omkring behandlingen
- Lave individuelt relevante kriseplaner
- Være obs på traumereaktioner

I FASE 2 har vi ligeledes stort fokus på at hjælpe den unge til at opdage egne trig- gere for intense reaktionerog uhensigts- mæssig adfærd.

DEN UNGES FOKUS:
- At forstå sig selv og egen indre verden
- At blive opmærksom på egne triggere
- At få et blik for egne ressourcer

DEN UNGE KAN:
- Adgang til SIM-kort udvides til 7,5 time om dagen
- Den unge har ikke penge og hævekort på sig
- Uden for huset færdes den unge altid sammen med personale

Fase 03

UD I VERDEN

I FASE 3 har den unge opbygget en øget forståelse af egen indre verden og er nu klar til at sætte handling på ved at afprø- ve sine nyopbyggede evner i samfundet uden for Hjulsøgård UNG.

Hvor fase 2 har selvudforskningen icentrum, bevæger den unge sig i fase 3 mod selvudvikling.

Læs mere

DET ER VORES OPGAVE AT:
- At have øje for den unges ressourcer og tilbyde perspektiv på dem
- At skabe øvebaner uden for huset, der kan øves selvstændigt på
- At støtte den unge i egne interesser
- At åbne og vise den unge forskellige muligheder
-At udfordre den unge til at prøve sig selv af uden for de sikre rammer
(med nye relationer, fritidsaktiviteter, praktikker, erhvervsretninger, skoletilbud)

DEN UNGES FOKUS:
- Opdage og opbygge egne ressourcer
- Udforske egne interesser og menings- fulde aktiviteter uden for gården
- At arbejde med de udfordringer, der opstår ”ude i verden”
- At vedligeholde og skabe givende relationer

DEN UNGE KAN:
- Selv forvalte sit SIM-kort og internet
- Selv forvalte egne penge og hævekort
- Bevæge sig på egen hånd uden for Hjulsøgård UNG efter aftale
- Være alene hjemme, efter aftale
- Få udleveret nøgle til fx værksted eller hoveddør efter aftale

Fase 04

ET SELVSÆNDIGT LIV

Den unge er nu klar til at påbegynde et selvstændigt liv med Hjulsøgård UNG som sikkerhedsnet.

Den fjerde fase har fokus på at gøre den unge klar til sin udslusning fra behand-lingen og den unge vil typisk i løbet af denne fase have fundet et relevant arbejde eller uddannelse.

Læs mere

EVNER I OPBYGNING:
Selvforståelse, -regulering, mentalisering af selv og andre, selvstændighed og ny identitet

DET ER VORES OPGAVE AT:
- At støtte og vejlede den unge til et selvstændigt liv
- At hjælpe den unge til at blive i stand til at varetage egen økonomi
- At støtte og udfordre den unge i at skabe sin egen meningsfulde hverdag
- At udforske en ny identitet sammen med den unge og tilbyde nye identitetsslutninger

DESUDEN:
- Afklaring omkring behov for evt. fami- liebehandling ved Hjulsøgaard

DEN UNGES FOKUS:
- At udforske egne interesser, identitet og værdier
- At øve sin selvstændighed
- Handle ind og lave mad på egen hånd
- Passe sit arbejde/uddannelse e.l.
- Have overblik over egen økonomi
- At få en meningsfuld hverdag til at hænge sammen

DEN UNGE KAN:
- Ordne egne ansvarsområder (fx rengøring) uden at blive tjekket af personalet
- Selv planlægge hjemrejser og bestille billetter uden forudgående aftale

Hjulsøgård UNG er et mentaliseringsbaseret
behandlingstilbud til unge fra 14-23 år med
dobbeltdiagnoser.

Vi skaber trygge rammer.Her kan de unge udvikle sig til
selvstændige individer i trivsel, i skole, uddannelse og
beskæftigelse.

Vi har over 40 års erfaring i arbejdet med særligt sårbare og
socialt udsatte unge i mistrivsel og misbrug.

Døgnbehandlingens godkendelse

Hjulsøgård UNG, ophold og behandling

Godkendt efter
Barnets lov § 43, stk 6. og Lov om social service 66, stk. 1, nr. 6
Behandling pr. md: kr. 108.000,-
Behandling pr. døgn: kr. 3.550,,-

Godkendt efter
§ 101 og § 107 (over 18 år)
Behandling pr. md. kr. 99.000,-
Behandling pr. døgn: kr. 3.254,-

Afgiftning kr. 6.000,- pr døgn.

Kost, logi, lomme- og tøjpenge er inkluderet samt fire forældreweekender årligt. jf. kontrakten på Hjulsøgård UNG. Hjemrejser jf. årsplan. Evt. medicin søges hos kommunen og er ikke indregnet.

Hjulsøgård UNG, udslusning

Godkendt efter
§ 85 og 107 

Udslusning
pr. md.: kr. 36.780,-
pr. døgn: kr. 1.209,00,-

Kost, logi, lomme- og tøjpenge er inkluderet samt fire forældreweekender årligt. jf. kontrakten på Hjulsøgård UNG. Hjemrejser jf. årsplan. Evt. medicin søges hos kommunen og er ikke indregnet.

Taksterne indeholder

Vær opmærksom på, at stort set al behandling er inkluderet i vores opholdspris. Det gælder også psykolog, udredning (hvis vi vurderer at det er nødvendigt), psykoterapi, værksteder, kost osv.

Det eneste, der ikke er inkluderet i vores opholdspris, er skolegang, længere transportture og nogle få andre ting.

Taksterne indeholder:

  • Afrusning
  • Misbrugsbehandling
  • ADL-træning
  • Psykologsamtaler
  • Individuel terapi og gruppeterapi
  • Sundhedsscreening og samtaler med sygeplejerske
  • Psykiatrisk screening
  • Beskætigelse både på matriklen og eksternt
  • Mulighed for skolegang
  • Sport og fritidsaktiviteter
ung

Behandling

I et tæt samarbejde med myndighederne huser vi unge fra 14-23 år.

De fleste af vores unge har problematikker ud over rusmiddelafhængighed, fx selvskade, PTSD, omsorgssvigt mv.

Vivi Skov

Leder
Vivi er koordinator, socialrådgiver og leder på UNG.Hun har lang erfaring indenfor behandlingsverdenen.

Beskæftigelse og skolegang

Beskæftiggelseslinjen er en del af hverdagen på UNG. Det er også et vigtigt skridt mod et nyt ungdomsliv.